واحد طراحی وب سایت و مالتی مدیا از سال 1389 پایه گذاری شده است.در واحد طراحی وب سایت، پیامهای سفارش دهندگان در رسانه های دیجیتال جاگذاری شده و به بینندگان ومخاطبین شرکت ها در سراسر جهان عرضه ومخابره می گردد.
واحد طراحی وب سایت و مالتی مدیا از سال 1389 پایه گذاری شده است.در واحد طراحی وب سایت، پیامهای سفارش دهندگان در رسانه های دیجیتال جاگذاری شده و به بینندگان ومخاطبین شرکت ها در سراسر جهان عرضه ومخابره می گردد.واحد طراحی وب سایت و مالتی مدیا از سال 1389 پایه گذاری شده است.در واحد طراحی وب سایت، پیامهای سفارش دهندگان در رسانه های دیجیتال جاگذاری شده و به بینندگان ومخاطبین شرکت ها در سراسر جهان عرضه ومخابره می گردد.
آخرین کارهای این بخش درذیل قابل مشاهده است :