مجموعه استانداردهای ایزو ،تدوین شده اند تا سازمان ها را از هر نوع و در هر اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای مؤثر سیستم های مدیریت کیفیت یاری دهند. اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، توانایی آن را در ارائه خدماتی که دلخواه مشتری باشد برآورد می کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایت مشتریان است. بدهیی است که برای اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت می تواند در سایه استقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه می کند. برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های ایزو،  باید وضعیت موجود، نقاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمانی را شناسایی و با این استانداردها مقایسه کرد.

اگر در نظر دارید به دنیای کسب و کار حرفه ای وارد شوید لازم است ذر سازمانتان سیستم مدیریت کیفیت را پیاده سازی کنید. 

بجای آزمون و خطا میتوانید در نایکو این کار را با متخصصان ما حرفه ایانجام دهید