امروزه موضوعی که بیش از پیش کسب و کار ها و حتی سازمان ها و ذهن مدیران آنها را سخت درگیر کرده