شـرکت ایده کیفیت بهبود نیکو
با ما استاندارد شوید

محصولات شرکت

  خدمات گروه تخصصی نایکو

  استقرار سیستم ها مدیریت کیفیت

  بررسی وضعیت موجود
  تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت
  آموزش تخصصی و عملیاتی
  ممیزی داخلی و رفع نواقص
  اخذ گواهی نامه

  استاندارد سازی محصولات

  بررسی اولیه محصول
  تعیین الزامات فنی
  آزمون کامل و تخصصی محصول
  آنالیز نتایج و ارائه طرح بهبود
  آزمون نهایی و اخذ تاییدیه کیفیت

  ساخت و تامین تجهیزات

  طراحی و ساخت تجهیزات آزمون
  تامین تجهیزات از خارج کشور
  تعمیر و بهبود تجهیزات
  آماده سازی شرایط محیطی
  توسعه مهندسی محصولات

  اخذ گواهی نامه های ملی و بین المللی

  بررسی اویه و تخصصی محصول
  تعیین الزامات فنی و مرجع معتبر اخذ گواهی نامه
  مشاوره و نظارت دقیق بر انجام آزمون ها
  مشاوره و نظارت بر اجرای بازرسی ها
  اخذ نشان و گواهی نامه

  برخی از مشتریان